Bioden protein vanilla blast, energie v kj, kalorie | KalorickéTabulky.cz

Bioden protein vanilla blast

:
X

: 460,57 kJ
: 110,08 kcal
: 1x 31g
: Doplňky výživy
: 23,994 g
: 3,999 g
   : 0,992 g
: -
   : -
   : -
   : -
: 0,992 g
: -
: -
: -