Smluvní podmínky | Kalorické tabulky

Služba KalorickéTabulky.cz je provozována za níže uvedených podmínek. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na stránce KalorickéTabulky.cz a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

Informace o registrovaných uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Registrovaný souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů z registrace v databázi Provozovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Vyhrazujeme si právo registrované uživatele s použitím těchto údajů informovat o aplikaci KalorickéTabulky.cz včetně možnosti zasílání newsletterů s tématy zdravého životního stylu. Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti registrovaného odstranit z databáze, čímž dojde i ke smazání registrace uživatele. Osobní údaje registrovaných jsou plně zabezpečeny proti zneužití. S osobními údaji registrovaných uživatelů a daty v jídelníčcích budeme zacházet přísně důvěrně a v žádném případě nebudou předávány třetí osobě. Agregovaná anonymní data můžeme využit ke studiím o spotřebitelském chování pro naše klienty, kteří však budou ve všech případech dostávat výhradně shrnuté výsledky celkového šetření, nikdy ne osobní údaje registrovaných uživatelů.

Odpovědnost a záruky

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost údajů na serveru KalorickéTabulky.cz a nenese ani žádné záruky a odpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití služby KalorickéTabulky.cz. Provozovatel má právo smazat účet registrovaného uživatele, do kterého se uživatel žádným způsobem nepřihlásil po dobu více než jednoho roku.

Ochrana práva k databázi

Pořizovatelem databáze kalorických tabulek potravin a energetického výdeje aktivit je Provozovatel. Databáze požívá ochrany na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Bez výslovného schválení pořizovatele databáze je zakázáno trvalé nebo dočasné kopírování obsahu databáze či některých jejich částí na jiný podklad. Bez výslovného schválení pořizovatele je rovněž zakázáno veřejné zpřístupnění obsahu databáze rozmnožením či jiným způsobem. V případě porušení práva k databázi je pořizovatel oprávněn požadovat okamžité stažení neoprávněného přepisu databáze a současně poskytnutí přiměřené finanční náhrady za způsobenou újmu.

Provozovatel služby

Provozovatelem služby je Tomáš Pětivoký, Heřmanova 1099, 500 03 Hradec Králové, IČ 4444 8490.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 24.11.2010.